Informacje ogólne

Informacje ogólne

 • Biblioteka Politechniki Łódzkiej, w skrócie BPŁ, gromadzi, opracowuje i udostępnia książki, czasopisma, normy, patenty, materiały konferencyjne, prace doktorskie i habilitacyjne, raporty i inne materiały potrzebne do studiowania, prowadzenia badań naukowych oraz dydaktyki w Politechnice Łódzkiej (w skrócie PŁ).
 • W bibliotece można skorzystać z komputerów, drukarek, skanerów, kserografów. Mamy miejsca do pracy cichej i grupowej. 
 • W Bibliotece działa galeria sztuki "Biblio-Art".

Biblioteka Politechniki Łódzkiej składa się z:

 • Biblioteki Głównej oraz bibliotek filialnych: 
 • Biblioteki Budownictwa i Architektury im. Jerzego Samujłły,
 • Biblioteki Chemicznej im. Osmana Achmatowicza,

Razem z bibliotekami zakładowymi, działającymi w instytutach i katedrach uczelni, tworzy system biblioteczno-informacyjny PŁ.

Zbiory biblioteki

 • Nasze zbiory dotyczą głównie nauk technicznych. Są to zbiory drukowane oraz zasoby elektroniczne dostępne online. 
 • Literatura piękna, reportaże, przewodniki są dostępne tylko w Bibliotece Głównej. Mogą z niej korzystać tylko osoby z PŁ: pracownicy (obecni i emerytowani), doktoranci oraz studenci. 

Kto może korzystać?

 • Biblioteka przeznaczona jest głównie dla studentów, doktorantów oraz pracowników Politechniki Łódzkiej.
 • Pozostałe osoby również mogą korzystać z naszych zbiorów i usług - głównie na miejscu.

Jak skorzystać?

 • Studenci, pracownicy i doktoranci PŁ mogą wypożyczać książki, korzystać ze zbiorów na miejscu, mają dostęp do zasobów elektronicznych z dowolnego komputera w bibliotece, uczelni oraz na świecie. 
 • Osoby z zewnątrz mogą na miejscu korzystać ze zbiorów drukowanych i z zasobów elektronicznych oraz wypożyczać książki.
 • Wszyscy mogą korzystać bezpłatnie z komputerów i skanerów, odpłatnie z drukarek i kserografów.
 • Korzystanie na miejscu nie wymaga posiadania karty bibliotecznej, czyli zapisywania się do biblioteki. Aby wypożyczać książki należy zapisać się w Bibliotece Głównej. Studenci PŁ są zapisywani automatycznie na podstawie legitymacji studenckiej.

Więcej informacji w Regulaminie Biblioteki

Adresy Biblioteki PŁ

Jak się z nami skontaktować?

 • można przyjść do Biblioteki Głównej lub jednej z bibliotek filialnych
 • można zadzwonić 
 • przez Internet można skorzystać z formularza Zapytaj bibliotekarza
 • przez Internet można wysłać wiadomość z serwisu Facebook 

Aktualne informacje o usługach biblioteki, wystawach, nowych książkach można znaleźć na stronach www Biblioteki www.bg.p.lodz.pl.

Godziny otwarcia

Biblioteka Główna i biblioteki filialne pracują w różnych godzinach. Aktualne godziny otwarcia podane są na stronach:

Dostępność architektoniczna i cyfrowa 

Infromacje o dostępności można znaleźć na stronie: http://bg.p.lodz.pl/deklaracja-dostepnosci-serwisu-www-bg-p-lodz-pl


Nasze zbiory w liczbach

Zbiory drukowane

 • książki – 247 140 wol.
 • czasopisma – 132 645 wol. 
 • zbiory specjalne 230 188 j. ewid. ( w tym min normy polskie i branżowe, opisy patentowe 217 576 - prace doktorskie 4 357 - mikroformy 7907)

Zbiory w wersji elektronicznej

 • e-książki 502 905 tytułów dostępnych na poziomie pełnych tekstów, 
 • e-czasopisma 58 906 tytułów czasopism i innych publikacji z dostępem na poziomie pełnych tekstów,
 • 104 586 norm polskich dostępnych na poziomie pełnych tekstów,
 • 82 bazy danych.

(stan na 31.12.2023)


 Projekty 

Od wielu lat Biblioteka Politechniki Łódzkiej pełni rolę lidera w konsorcjum Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej, którego zadaniem jest administrowanie i rozwój wspólnego dla dziesięciu bibliotek naukowych systemu bibliotecznego. Efektem działania konsorcjum jest wdrożenie systemu Symphony oraz uruchomienie biblioteki cyfrowej CYBRA. 
Projekt CYBRA został zrealizowany dzięki współfinansowaniu unijnemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Działanie IV.2 E-usługi publiczne. Biblioteka Politechniki Łódzkiej realizuje także projekt CRIS i URPD-retro. Pierwszy ma na celu utworzenie uczelnianej platformy posiadającej funkcjonalności systemów typu current research information system, wspomagającej zarządzanie wiedzą i nauką w Politechnice Łódzkiej.

Biblioteka Politechniki Łódzkiej realizuje projekt: Welcome TULbox  „Wsparcie zdolności organizacyjnych i kwalifikacji kadry administracji Politechniki Łódzkiej w zakresie obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej” w ramach programu NAWA Welcome to Poland.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.


Współpraca

Od 2004 roku Biblioteka Politechniki Łódzkiej współpracuje z NUKAT'em Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym. Daje to przede wszystkim wymierne korzyści przy katalogowaniu zbiorów. Biblioteka współpracuje czynnie, to znaczy że nie tylko może kopiować rekordy i dopisać swój symbol w oryginalnych rekordach bibliograficznych, ale także wprowadza rekordy khw i rekordy bibliograficzne do katalogu centralnego polskich bibliotek naukowych. 

Od 2007 roku Biblioteka jest członkiem ogólnopolskiego Konsorcjum BazTech, w ramach krótego aktywnie współtworzy bazę zawartości polskich czasopism technicznych BazTech oraz do 2013 roku bazę BazTOL, wprowadzała także dane do bazy materiałów konferencyjnych SYMPOnet do 2014 roku. Biblioteka bierze również udział w wielu ogólnokrajowych przedsięwzięciach, jak współtworzenie baz Biblioteki Narodowej, współpracuje także z bibliotekami uczelni i instytucji naukowych w zakresie wymiany dubletów książek i czasopism. 

Biblioteka jest też siedzibą SP7TUL - Klubu Krótkofalowców Politechniki Łódzkiej.


Działalność społeczna

Biblioteka angażuje się także w wiele działań charytatywnych i współpracuje z wieloma fundacjami i instytucjami. Od kilku lat wspomagamy działalność Fundacji Kocia Mama - cyklicznie organizowane są u nas zbiórki karmy i kiermasze z kocim rękodziełem. 


 Nasza historia

Bibliotekę Politechniki Łódzkiej powołano do życia we wrześniu 1945 roku. W tym samym czasie organizowano biblioteki przy zakładach naukowych Politechniki, tworząc zaczątek uczelnianej sieci bibliotecznej. W tym czasie Biblioteka przeszła wiele zmian, wielokrotnie zmieniała lokalizację i w zależności od potrzeb zmieniana była również struktura organizacyjna jednostki. Obecnie obejmuje ona sześć oddziałów w Bibliotece Głównej, cztery biblioteki filialne oraz agendy specjalne, czyli Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej i Uczelniany Punkt Personalizacji. 

Poznaj naszą historię