Redagowanie pracy dyplomowej

Prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) powstające na naszej uczelni powinny spełniać określone kryteria merytoryczne i formalno-edytorskie. Wymogi merytoryczne dla konkretnego kierunku studiów, a także poziomu i profilu kształcenia, ustalają właściwe rady kierunku studiów. Natomiast zasady formalno-edytorskie określa Załącznik nr 10 i Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 75/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu dyplomowania oraz Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje zawarte w wymienionym zarządzeniu. Szczegółowe porady na temat pisania prac dyplomowych umieszczono w zakładce Źródła dotyczące prac dyplomowych.

 


 

Części składowe pracy dyplomowej

Pod względem formalnym praca dyplomowa składa się z części wstępnej, głównej i końcowej. Szczegóły dotyczące tego, co powinny obejmować te elementy, znajdują się w Załączniku nr 10 - plik w pdf (1,35 MB). Poniżej uwzględniono jedynie podstawowe informacje.

Część wstępna musi zawierać:

 • kartę tytułową,
 • spis treści,
 • abstrakt lub streszczenie,
 • słowa kluczowe.

Część główna musi zawierać:

 • wstęp,
 • cel i zakres pracy,
 • tekst główny,
 • podsumowanie,
 • literaturę.

Część końcowa może – ale nie musi – zawierać:

 • wykaz rysunków i tabel,
 • wykaz symboli i oznaczeń,
 • wykaz używanych skrótów,
 • listę definicji,
 • wykaz załączników,
 • załączniki.

Na karcie tytułowej znajdują się następujące elementy:

 • logotyp uczelni z nazwą wydziału,
 • imię, nazwisko i nr dyplomu autora pracy,
 • sformułowanie „PRACA DYPLOMOWA” z dookreślonym typem pracy: magisterska, inżynierska, licencjacka oraz dopiskiem „na kierunku…”,
 • temat pracy w języku prowadzenia studiów,
 • nazwa instytutu lub katedry,
 • tytuł lub stopień naukowy oraz imię i nazwisko promotora,
 • tytuł lub stopień naukowy oraz imię i nazwisko opiekuna pomocniczego, jeśli został powołany,
 • tytuł lub stopień naukowy oraz imię i nazwisko promotora uczelni partnerskiej w przypadku procedury uznania,
 • miejscowość i rok powstania.

Układ elementów na karcie można sprawdzić w Załączniku nr 11 - plik w pdf (281,46 KB) .

  


 

Wymagania dotyczące postaci, formatu i tekstu pracy

W edytorze tekstu należy wybrać rozmiar strony A4. Trzeba ustawić marginesy lustrzane o wymiarach: góra i dół – 2,5 cm, wewnętrzny – 3 cm, zewnętrzny – 2 cm. Nagłówek i stopka powinny mieć wysokość 1,25 cm. W pracach dyplomowych PŁ numeracja stron znajduje się w dolnym zewnętrznym rogu z lustrzanym odbiciem na stronach parzystych i nieparzystych. Rozmiar czcionki numeracji stron to 12 pkt. Numeru nie wstawia się na stronie tytułowej.

Do tekstu można dobrać jedną z następujących czcionek: Calibri, Arial, Tahoma, Helvetica, Verdana – w rozmiarze:

 • 12 pkt dla tekstu podstawowego,
 • 16 pkt dla tytułu pierwszego poziomu,
 • 14 pkt dla tytułu drugiego poziomu,
 • 13 pkt dla tytułu trzeciego poziomu.

Tytuły główne rozdziałów powinny być pogrubione, a główne rozdziały muszą zaczynać się na nowej stronie.

Interlinię można ustawić na rozstęp od 1 do 1,5. Akapit wyróżnia się wcięciem o rozmiarze 0,5 cm lub odstępem przed akapitem na 4 pkt, bez wcięcia.

 

 

Zalecenia dotyczące poszczególnych typów tekstów

Rysunki:

 • podpisy wyrównane do lewej strony lub wyśrodkowane,
 • podpis „Rys.” oznaczony numerem rozdziału i numerem kolejnym rysunku w rozdziale bądź z zachowaną numeracją ciągłą,
 • źródło obok podpisu rysunku (należy zachować jednolity styl odwołań do źródeł w całej pracy),
 • rozmiar tekstu 10 pkt.

Wzory:

 • wyśrodkowane,
 • numeracja:
  • w nawiasie okrągłym, np. (1),
  • przy prawym marginesie,
  • z zachowaniem ciągłości w całej pracy.

Tabele:

 • tytuł tabeli „Tabela” umieszcza się:
  • nad tabelą,
  • wyrównany do lewej strony lub wyśrodkowany,
  • zapisany czcionką rozmiaru 10 pkt,
 • numerację tabel oznacza się numerem rozdziału i kolejnym numerem tabeli w rozdziale,
 • źródło podaje się obok podpisu (należy zachować jednolity styl odwołań do źródeł w całej pracy).

Wyliczenia:

 • jeden rodzaj w całej pracy, do wyboru:
  • kropka,
  • myślnik,
 • interpunkcja:
  • po każdej wyliczanej pozycji obowiązkowo stawia się przecinek,
  • po ostatniej pozycji umieszcza się kropkę,
 • każdą pozycję rozpoczyna się od małej litery .

 

 

Odwołania do źródeł i wykaz literatury

W odwołaniach do źródeł i wykazie literatury należy stosować jednolity styl w całej pracy dyplomowej. Może to być styl harwardzki lub APA. Ponadto zaleca się korzystanie z narzędzia do zarządzania bibliografią Mendeley.

Odwołania do źródeł wstawia się w formie przypisu dolnego i zachowuje się ich ciągłą numerację.

Wykaz literatury należy umieścić na końcu pracy dyplomowej. Trzeba go sporządzić w układzie alfabetycznym według nazwisk autorów.

Polecamy zapoznać się z zakładką Bibliografia załącznikowa, w której znajdują się pomocne informacje na temat tworzenia wykazu literatury.

 

 

Wydruk i oprawa

Pracę należy wydrukować dwustronnie w formacie A4. Jeden egzemplarz w miękkiej oprawie trzeba przekazać do dziekanatu. Ma on mieć przezroczystą okładkę z przodu (widoczna strona tytułowa) trwale spiętą w listwach. Student może również przygotować dodatkowy egzemplarz pracy w twardej oprawie z logo Politechniki Łódzkiej.

 


 

Wymagania dotyczące elektronicznej wersji pracy dyplomowej

Student przygotowuje elektroniczną wersję pracy dyplomowej i umieszcza ją w Panelu dyplomanta. Pracę można zapisać w kilku plikach. Rozmiar pojedynczego pliku to maksymalnie 20 MB, a łączny rozmiar wszystkich plików – 700 MB. Elektroniczną wersję pracy należy przekazać w postaci edytowalnej i nieskompresowanej, w jednym z poniższych formatów:

 • *.doc,
 • *.docx,
 • *.rtf,
 • *.txt,
 • *.odt,
 • *.pdf.

Pliki, na których zapisano podstawową treść pracy, muszą mieć w nazwie umieszczoną frazę „tresc_pracy”, nie mogą też łącznie przekroczyć rozmiaru 60 MB.