Bibliografia załącznikowa

 Do opracowań naukowych (pracy magisterskiej, dyplomowej) powinien być załączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych przy pisaniu pracy. Jest to "Bibliografia załącznikowa". Wykaz umieszczony na końcu pracy powinien być uszeregowany alfabetycznie według haseł autorskich (a w przypadku ich braku - tytułowych) oraz ponumerowany.


 Podstawowe zasady opracowania przypisów

  • informacje zawarte w bibliografii załącznikowej powinny jednoznacznie identyfikować cytowany dokument; dane powinny być przejęte z cytowanego dokumentu;
  • we wszystkich opisach bibliograficznych należy stosować jednolity styl, format i interpunkcję;
  • elementy opisu bibliograficznego charakteryzujące publikację muszą być podane w języku publikacji;
  • elementy uzupełniające opis bibliograficzny, skróty i oznaczenia, np. redaktorów, wydania, tomu, stron powinny być podane w języku przygotowywanej pracy dyplomowej;
  • w przypadku dokumentów online, które mogą ulec zmianie, należy dodać datę dostępu do dokumentu;
  • opisy bibliograficzne powinny być uporządkowane alfabetycznie;
  • opisy dokumentów, które są zapisane alfabetem niełacińskim należy przetransliterować zgodnie z tabelą transliteracji znaków cyrylickich - plik w pdf (4,1 KB)

 Mendeley - narzędzie do zarządzania bibliografią załącznikową 

Mendeley jest darmowym narzędziem do zarządzania literaturą. Indywidualne konto umożliwia tworzenie własnej bazy bibliograficznej oraz przypisów w pracach naukowych. Szczegółowe informacje o Mendeleyu znajdują się w kursie “Zarządzanie informacją naukową i literaturą”.


Wybrane style bibliografii załącznikowej

Przy sporządzaniu przypisów pomocna będzie norma PN-ISO 690:2012. Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji.