Źródła ogólnodostępne

Źródła informacji naukowej w otwartym dostępie

POLSKIE

Acta Scientarum Polonorum
Czasopismo naukowe wydawane przez polskie uczelnie rolnicze (w kilku seriach), udostępniane w pełnych tekstach. Tematyka dotyczy m in.: gospodarki przestrzennej; architektury i budownictwa; biotechnologii, technologii żywności; rolnictwa; kształtowania środowiska; leśnictwa i drzewnictwa; weterynarii; ekonomii.

BazHum
Baza bibliograficzna rejestrująca artykuły z polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych.

BAZSPAW
Specjalistyczna baza bibliograficzno-abstraktowa, tworzona w Instytucie Spawalnictwa. Rejestruje artykuły z literatury światowej na temat spawalnictwa i dziedzin pokrewnych z lat 1973-2015.

Bazy botaniczne Instytutu Botaniki PAN w Krakowie
Botaniczne bazy danych tworzone przez Instytut Botaniki im. Władysława Szafera, PAN w Krakowie. Wśród nich znajdują się informacje nt. roślin naczyniowych, bibliografia fykologiczna, baza czasopism botanicznych z linkami do pełnych tekstów.

Bibliografia Geografii Polskiej
Baza bibliograficzna indeksująca artykuły naukowe i popularnonaukowe z zakresu nauk geograficznych od 1985 r. Obejmuje: geografię Polski i świata, paleogeografię, geomorfologię, hydrologię, klimatologię, geografię gleb, ochronę środowiska, geografię historyczną, polityczną, ludności, miast i osiedli, społeczną, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwo, transport i komunikację, zagospodarowanie przestrzenne, ekorozwój, turystykę i krajoznawstwo, kartografię oraz GIS.

Centralna Baza Danych Geologicznych
Zbiór cyfrowych danych geologicznych. Baza zawiera szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalną dokumentację geologiczną, opracowania z różnych dziedzin geologii oraz mapy geologiczne i jaskinie Polski.

Centrum Otwartej Nauki - Biblioteka Nauki
Serwis umożliwiający jednoczesne wyszukiwanie w bazach bibliograficzno-abstraktowych, rejestrujących artykuły z czasopism polskich: AGRO, BazEkon, BazTech, CEJS - Central European Journal of SocialSciences and Humanites, DML-PL - Digital Mathematics Library, PSJD - Polish Scientific Journals Database. Przekierowuje do pełnych tekstów.

Contemporary Economics
Otwarte czasopismo wydawane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie, rejestrowane w międzynarodowych bazach danych. Publikuje artykuły naukowe nt. finansów, rachunkowości, zarządzania i ekonomii.

Czasopisma elektroniczne AGH
Pełne teksty artykułów zamieszczanych na łamach czasopism elektronicznych wydawanych w Akademii Górniczo-Hutniczej, dotyczących wielu dziedzin wiedzy.

Edukacja Ustawiczna Dorosłych
Czasopismo naukowe, recenzowane. Udostępnia od 1993 r. pełne teksty artykułów dotyczących teorii, metodologii pedagogiki pracy, andragogiki, doradztwa zawodowego, edukacyjnych problemów rynku pracy.

E-mentor
Recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Tematyka artykułów skupia się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem, kształceniem ustawicznym oraz w szerszym zakresie – na metodach, formach i programach kształcenia na kierunkach ekonomicznych.

E-Publikacje Nauki Polskiej 
Zbiór ok. 3500 otwartych książek i czasopism  (w serwisie są również publikacje płatne), wydawanych przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea. Publikacje reprezentują wiedzę z zakresu nauk: ekonomicznych, społecznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych i administracji, medycznych i o zdrowiu, technicznych, rolniczych, teologicznych.

GUS – publikacje
Portal informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego oferujący dostęp do publikacji statystycznych oraz statystycznych baz danych.

Instytut Badawczy Leśnictwa
Bibliograficzna baza danych rejestrująca artykuły z czasopism, książki, komunikaty z zakresu leśnictwa i gospodarki leśnej, dostępne w IBL.

OpenStax Poland
Serwis od początku roku akademickiego 2018/2019 udostępnia „Fizykę dla szkół wyższych”, polską adaptację „University Physics”, która została oficjalnym podręcznikiem głównym lub wspierającym w 24 szkołach wyższych w naszym kraju. 

Otwórz książkę
Cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Serwis tworzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) w ramach Platformy Otwartej Nauki – ośrodka rozwoju otwartych zasobów naukowych, a także wiedzy i kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy.

PAN - Czytelnia czasopism
Czasopisma pełnotekstowe wydawane przez Polską Akademię Nauk z nauk humanistycznych i społecznych, medycznych, ścisłych i o ziemi, biologicznych i rolniczych, technicznych.

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Serwisie odnaleźć można wiele danych dotyczących hydrogeologii, raporty hydrologiczne, publikacje.

Prace Instytutu Lotnictwa
naukowe czasopismo recenzowane, wydawane przez Instytut Lotnictwa, udostępniające pełne teksty artykułów od 2017 r. Tematyka publikacji jest ściśle związana z lotnictwem.

PRESSto
Platforma otwartych czasopism naukowych z wielu dziedzin wiedzy, wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, publikowanych w otwartym dostępie.

SAWIOS
Baza bibliograficzna rejestrująca od 1990 r. artykuły ze specjalistycznych czasopism polskich i zagranicznych nt. obróbki powierzchni wiórowej, ściernej, erozyjnej; obrabiarek, narzędzi skrawających; inżynierii materiałowej; metrologii technicznej; komputerowego wspomagania technologicznego przygotowania produkcji; systemów sterowania; systemów jakości.

SIBROL
System Informacji o Badaniach Rolniczych, rejestruje opisy projektów badawczych z zakresu rolnictwa, gospodarki żywnościowej, dziedzin pokrewnych.

SPORT
Baza bibliograficzna tworzona przez Bibliotekę Główną Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Rejestruje prace opublikowane w latach 1971-2017, dotyczące sportu, kultury fizycznej, wychowania fizycznego, fizjologii sportu, antropologii, anatomii, motoryczności, psychologii sportu, biomechaniki, medycyny sportu, rehabilitacji, turystyki i rekreacji.

SYMPOnet
Baza zawiera informacje z lat 1980-2015 o materiałach z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów krajowych i zagranicznych z zakresu techniki i nauk ścisłych, znajdujących się w zbiorach polskich bibliotek.

Bibliografia Regionalna Województwa Łódzkiego
Rejestruje informacje bibliograficzne o piśmiennictwie dotyczącym regionu łódzkiego, artykuły i książki o Łodzi i regionie łódzkim.

System Informacji o Gospodarce Żywnościowej SIGŻ
Baza bibliograficzno-abstraktowa z podłączonymi pełnymi tekstami wielu publikacji wydawanych od 1981 r. Rejestruje dane bibliograficzne i streszczenia artykułów z ok. 260 tytułów czasopism polskich, wydawnictw seryjnych, książek, materiałów pokonferencyjnych i aktów prawnych. Tematycznie obejmuje następujące zagadnienia: rolnictwo, przemysł spożywczy, leśna gospodarka niedrzewna, szkolnictwo i upowszechnianie wiedzy rolniczej.

Świat Nauki
Polskie wydanie Scientific American. Pismo opisuje najnowsze odkrycia, techniki i technologie. Na jego łamach wypowiadają się największe autorytety naukowe, laureaci Nobla, ludzie o nazwiskach znanych z podręczników i encyklopedii. Niektóre artykuły dostępne są pełnotekstowo.

Wirtualna Biblioteka Nauki
Platforma, na której znajdują się informacje nt. udostępniania wiodących światowych zasobów wiedzy dla instytucji akademickich i naukowych w Polsce.


 

ZAGRANICZNE

Bizjournals.com
Serwis American City Business Journals prowadzony przez amerykańskiego wydawcę dzienników ekonomicznych. Zawiera bieżące dane dotyczące gospodarki i finansów Stanów Zjednoczonych. 

CaltechTHESIS
Baza zawiera pełne teksty prac doktorskich, inżynierskich, magisterskich i licencjackich studentów California Institute of Technology.

 Directory of Open Access Journals
Serwis, którego celem jest indeksacja i zapewnienie dostępu do wysokiej jakości, otwartych, recenzowanych czasopism naukowych z całego świata. Umożliwia wyszukiwanie tematyczne w indeksowanych czasopismach i dostęp do pełnych tekstów artykułów.

Econ Papers
Serwis rejestrujący publikacje (najczęściej artykuły z czasopism naukowych) z ekonomii. Większość opisów bibliograficznych publikacji zawiera link kierujący do pełnego tekstu udostępnianego bez ograniczeń.

EECS Technical Raports
Serwis zawierający archiwum pełnych tekstów dokumentów, publikacji EECS (Department of Electrical Engineering and Computer Sciences, The Berkley University). Obejmuje doktoraty, prace magisterskie, raporty i dokumenty techniczne. Zawiera raporty z badań, które są jeszcze w toku a ich wyniki zostaną opracowane i opublikowane później. Zbiera dane od 1973 roku.

Elektronische Zeitschriftenbibliotek
Baza czasopism naukowych z wielu dziedzin wiedzy, tworzona przez Uniwersytet w Regensburgu. Tytuły czasopism przypisane są do określonej dziedziny wiedzy. Wiele czasopism w każdej dziedzinie jest dostępnych bezpłatnie w wersji pełnotekstowej.

Emerald
Serwis czasopism naukowych głównie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, choć są też tytuły czasopism z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Serwis dostępny jest bezpłatnie tylko do poziomu abstraktów.

EMIS - European Mathematical Information Service
Ogólnodostępny serwis pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego składający się z dwóch części. Jedną stanowią matematyczne bazy danych (Mathematics Literature Database), a  drugą biblioteka literatury (ELibM – Electronic Library of Mathematics),w której odnaleźć można pełne teksty książek, czasopism, materiałów konferencyjnych.

eScholarship
Platforma otwartych publikacji University of California. Udostępnia prace z wielu dziedzin nauki, których autorami są pracownicy i studenci uniwersytetu oraz publikacje wydawane zgodnie z polityką otwartego dostępu. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów z zakresu marketingu, informatyki, matematyki, fizyki, transportu i wielu innych.

ETH E-Collection - ETH Institutional Repository
Baza zawiera publikacje naukowe, rozprawy, artykuły z czasopism, materiały wykładowe, relacje z konferencji, raporty roczne, książki pracowników, prace magisterskie i doktorskie pracowników Politechniki Federalnej w Zurychu. Część prac publikowana jest w otwartym dostępie, na wolnych licencjach, a nawet w domenie publicznej.

EUR-Lex
Baza zawiera akty prawnych Unii Europejskiej. Umożliwia bezpłatny dostęp, w 24 językach urzędowych UE, do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, aktów prawnych UE (unijne traktaty, dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, akty prawne w wersji skonsolidowanej itp.), aktów przygotowawczych (wnioski ustawodawcze, sprawozdania, zielone i białe księgi itp.), orzecznictwa UE (wyroki, postanowienia itp.), umów międzynarodowych, dokumentów EFTA, streszczeń unijnych aktów prawnych.

European Geosciences Union
Serwis tworzony przez Europejską Unię Nauk o Ziemi z siedzibą w Monachium. Kolekcja 17 czasopism dotyczy zagadnień nauki o ziemi, kosmosie, planetach. Zawiera artykuły udostępniane zgodnie z ideą Open Access, o szerokim zakresie tematów, w tym wulkanologii, astronomii, wewnętrznej struktury Ziemi i atmosfery, klimatu, a także energii i zasobów. W serwisie znajdują się także inne publikacje m.in. Encyclopedia of Geosciences, w której hasła opatrzone są odnośnikami do literatury, w większości pełnotekstowej.

HINDAWI
Serwis pełnotekstowych, ogólnodostępnych, recenzowanych czasopism z zakresu nauk ścisłych, technicznych i medycznych.

IngentaConnect 
Wielodziedzinowy serwis czasopism naukowych z możliwością wyszukiwania i dostępu do abstraktów.

INTECH
Serwis naukowych książek pełnotekstowych z zakresu nauk ścisłych i inżynieryjnych, nauk biologicznych, medycznych, społecznych i humanistycznych. Zawiera ok. 4000 tytułów.

J-STAGE
Wielodziedzinowy serwis japońskich publikacji naukowych, indeksuje przede wszystkim artykuły z czasopism. Większość dostępna jest w otwartym dostępie. 

JURN
Wyszukiwarka indeksująca artykuły, rozdziały w książkach z otwartych publikacji akademickich z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, medycznych, prawnych, artystycznych, m.in. z architektury. Przeszukuje ok. 4000 tytułów czasopism.

Massachusetts Institute of Technology
MIT udostępnia bezpłatnie Otwarte Zasoby Edukacyjne (Open Educational Resource OER), na które składają się komplety pełnotekstowych kursów, wykładów oraz materiałów do ćwiczeń i laboratoriów. Serwis polecany jest zarówno wykładowcom, jak i studentom czy innym zainteresowanym osobom na całym świecie.

MatWeb
Baza danych dotycząca własności materiałów inżynierskich. Arkusze danych dostarczane są przez producentów i dystrybutorów materiałów. Przeszukiwanie bazy danych MatWeb pozwala na znalezienie arkuszy danych termoplastycznych i termoutwardzalnych polimerów, metali, stopów, ceramiki oraz półprzewodników, włókna i innych materiałów technicznych. 

Networked Digital Library of Theses and Dissertations
Globalna wyszukiwarka dysertacji z całego świat. Indeksuje ponad 5,5 mln opisów bibliograficznych. Kieruje do repozytoriów uczelnianych, baz danych udostępniających pełne teksty prac zgodnie z ideą Open Access.

sOJS - Open Journal System
Bezpłatny kompletny system do zarządzania i publikowania czasopism naukowych w otwartym dostępie w ramach Public Knowledge Project na licencji GNU, czyli do bezpłatnego stosowania dla wszystkich. System ten można zastosować do redagowania i wydawania czasopisma elektronicznego, a witrynę do przeglądania i przeszukiwania istniejących zasobów. 

Online Publikationen der Universität Stuttgart (OPUS)
Serwis zawiera otwarte publikacje afiliowane przez Uniwersytet w Stuttgarcie (od 1865 r. do bieżących). Są to rozprawy doktorskie, artykuły z czasopism, materiały konferencyjne, habilitacje, książki, które można pobrać w pełnym tekście.

Openstax.org
Serwis pełnotekstowych podręczników akademickich w języku angielskim opracowanych przez amerykańskie uniwersytety. Obecnie można skorzystać z 29 obszernych podręczników m.in. do anatomii i fizjologii, chemii, biologii, fizyki, astronomii, statystyki, mikro- i makroekonomii czy psychologii. Wszystkie tytuły można pobrać jako pliki PDF lub korzystać z nich online. 

Oxford Journals
Serwis Oxford University Press udostępniający artykuły z wydawanych w uczelni czasopism. Główne dziedziny publikacji to nauki społeczne i humanistyczne, medycyna i prawo, nauki ścisłe. W serwisie można wyszukiwać artykuły, wiele z nich dostępnych jest w pełnym tekście.  

PNAS Online
Jedno z najczęściej cytowanych i wszechstronnych multidyscyplinarnych czasopism naukowych. Rocznie publikuje ponad 3200 prac badawczych. Zawartość czasopisma obejmuje nauki biologiczne, fizyczne i społeczne, a wśród nich matematykę, fizykę, biologię, biofizykę, chemię, ekologię, psychologię, socjologię. 

Project Euclid
Serwis rejestruje artykuły z czasopism naukowych z zakresu matematyki i statystyki. Część artykułów dostępna jest pełnotekstowo.

Project Gutenberg
Pierwsza tak olbrzymia elektroniczna biblioteka książek,. Zawiera ok. 60 tysięcy tytułów zeskanowanej, światowej beletrystyki. 

Science.gov
Portal oferujący bezpłatny dostęp do wyników badań oraz do informacji naukowych i technicznych 13 naukowych organizacji rządowych USA. Umożliwia przeszukiwanie ponad 60 baz danych, ponad 2200 stron internetowych i ponad 200 milionów stron.

OSTI.gov
Serwis zawiera ponad 3 miliony opisów bibliograficzno-abstraktowych oraz pełne teksty raportów z badań naukowych, materiałów konferencyjnych, artykułów z czasopism, książek, rozpraw doktorskich, opisów patentowych od 1940 r. z takich dziedzin jak: chemia, fizyka, biologia i medycyna, nauki o środowisku, geologia, inżynieria, matematyka, informatyka. Wydawcą bazy jest U.S. Department of Energy (DOE), czyli Departament Energii USA.  

Social Science Research Network
Social Science Research Network (SSRN) służy szybkiemu rozpowszechnianiu badań naukowych na świecie. Biblioteka elektroniczna SSRN zapewnia dostęp do ponad 850 tysięcy prac naukowych z 30 dyscyplin.

Tech books for free download
Bezpłatne podręczniki z zakresu informatyki dostępne w pełnym tekście.

The Pharma Innovation
Hinduskie, recenzowane czasopismo naukowe, dostępne w pełnych tekstach. Ukazuje się od początku 2012 r. 

Toxnet
Toxicology Data Network to zestaw baz bibliograficzno-abstraktowych zawierających informacje na temat toksykologii, zdrowia środowiskowego, niebezpiecznych chemikaliów, zatruć, oceny ryzyka zawodowego, bezpieczeństwa i higieny pracy.


oprac. I. Sójkowska, 23.03.2019 r.